tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875):

– zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji.

– zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b (cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

  1. a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  2. b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.

Tym samym, zniesiony został cenzus czasowy – 31 grudnia 2020 r. – do którego do tej pory możliwe było wskazywanie w ramach osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b przytoczonej ustawy, artykułów naukowych opublikowanych w odpowiednich czasopismach przed rokiem 2019.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), przedstawiamy najistotniejsze zmiany wprowadzone przez tę ustawę dla organów, komisji oraz zespołów uczestniczących w procedowaniu postępowań o awans naukowy:

Zgodnie z art. 67 tej ustawy:

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.”;

2) w art. 189:

  1.   a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”,

  1.   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów”;

Zgodnie z art. 68 tej ustawy:

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

2) w art. 31 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

3) w art. 178 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

4) w art. 191 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

5) w art. 221 ust. 9a otrzymuje brzmienie: „9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

6) w art. 235 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa”.

 

Komunikat w sprawie przejęcia zadań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez Radę Doskonałości Naukowej

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 179 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstąpiła w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Oznacza to, że od wskazanej daty wszystkie sprawy, których organem właściwym do rozpatrzenia była Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z zakończeniem działalności tego organu, są i będą prowadzone przez Radę Doskonałości Naukowej.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie pisma, zapytania lub prośby o informacje we wskazanych sprawach należy kierować do Rady Doskonałości Naukowej drogą pocztową pod następujący adres:

Rada Doskonałości Naukowej
00 – 901 Warszawa
Pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)

– kontaktować się telefonicznie:

tel. (022) 656 60 98
fax (022) 656 63 28

– lub drogą elektroniczną:

email: kancelaria@rdn.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP):
/RDN/SkrytkaESP