tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) po dwóch przedstawicieli dyscyplin, w których Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub artystycznych.

Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Rektor UO spośród osób z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego lub posiadających równoważne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzących działalność naukową lub artystyczną, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, które wskazały przynależność w co najmniej 50% do dyscypliny, w której Uniwersytet posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub artystycznych.

Przedstawicielem dyscypliny może być pracownik z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego lub posiadający równoważne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzący działalność naukową lub artystyczną, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, który wskazał przynależność w co najmniej 50% do danej dyscypliny. Przedstawicieli dyscyplin powołuje Rektor UO spośród osób wskazanych przez radę instytutu danej dyscypliny.

Kadencja rady naukowej rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja Rektora UO i trwa do końca kadencji Rektora.

Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Naukowej zapewnia sekretarz Rady Naukowej, którego powołuje Rektor UO na wniosek przewodniczącego Rady Naukowej.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą: