tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Do zadań Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego należy zgodnie § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego:

 

1) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:

a) powoływanie komisji doktorskich,

b) wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,

c) przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora,

d) wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą Senatu UO;

 

2) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

a) powoływanie komisji habilitacyjnych,

b) wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

c) formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,

d) wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą Senatu UO;

 

3) w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą:

a) powoływanie komisji, których zadaniem jest ocena formalna wniosku,

b) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami dotyczącymi osiągnięć stanowiących podstawę nadania wnioskodawcy stopnia naukowego, kierowanie do recenzji dokumentów stanowiących podstawę nadania tego stopnia albo dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

c) wydawanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym,

d) formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym;

 

4) wydawanie opinii w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.