tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Uniwersytet Opolski informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, które zainteresowane są uzyskaniem stopnia naukowego lub w związku z realizacją zadań przewidzianych dla podmiotu doktoryzującego i podmiotu habilitującego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Cel przetwarzania danych:

a) podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego,

b) podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego,

c) opiniowania odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora oraz zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony,

d) opiniowania odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,

e) spełnienia wymogów archiwalnych i statystycznych,

f) opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem i recenzjami,

g) kontroli rozprawy doktorskiej za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

h) opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informacji o składzie komisji habilitacyjnej, recenzji, uchwały zawierającej opinię
w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzji o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami art. 185-197 i 218-226 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych przez osoby ubiegające się o stopień naukowy, składające odwołania lub ubiegające się o nabycie uprawnień równoważnych jest obowiązkowe w przypadku uruchomienia postępowania awansowego, uznaniowego lub odwoławczego i wynika z odpowiednich przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora wynika to z art. 189, stopnia doktora habilitowanego z art. 220, dla nabycia uprawnień równoważnych jest to art. 226, a w przypadku odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora art. 193, zaś w przypadku odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego art. 224 wskazanej ustawy.

8. Okres przetwarzania danych osobowych:

a) dane przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania awansowego,

b) po okresie wskazanym w pkt a) dane przechowywane są zgodnie z obowiązkami ciążącymi na administratorze wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo otrzymania ich kopii pod warunkiem, że nie narusza to praw innych osób.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu*.

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań.