tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Rada Doskonałości Naukowej zachęca zarówno podmioty zlecające wykonanie recenzji, jak i osoby je wykonujące do odpowiedniego stosowania następujących praktyk:

  1. Recenzent nie powinien podejmować się zadania związanego z oceną wniosku, gdy wykracza on poza zakres jego naukowego doświadczenia i kompetencji;
  2. Recenzent biorący udział w ocenie wniosku powinien odmówić udziału w procesie jego oceniania, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nim a wnioskodawcą,
    w szczególności:

–  Recenzent jest współautorem prac naukowych wnioskodawcy;

– Recenzent uczestniczył lub uczestniczy wspólnie z wnioskodawcą w zespołach badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych;

– Recenzent prowadził lub prowadzi wspólnie z wnioskodawcą prace naukowe w instytucjach naukowych;

– między Recenzentem a wnioskodawcą zachodzi stosunek nadrzędności służbowej;

– występują inne okoliczności określone w szczególności w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

  1. Recenzje powinny być kompletne, rzetelne, dokładne i obiektywne, a oceny odpowiednio uzasadnione. Nieuzasadnione recenzje pozytywne należy uznać za równie niewłaściwe jak nieuzasadnione recenzje negatywne;
  2. Recenzenci powinni zachowywać swoje opinie w poufności w stosunku do wnioskodawcy oraz podmiotów nieuczestniczących w danym postępowaniu o awans naukowy do czasu zakończenia tego postępowania.

Rada Doskonałości Naukowej zachęca jednocześnie do zapoznania się i korzystania z dobrych praktyk dotyczących recenzowania, zawartych w następujących materiałach:

  1. Recenzje w postępowaniach o awans naukowy. Poradnik, który został przygotowany przez Radę Doskonałości Naukowej w 2022 r. zobacz tutaj
  2. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, które zostały opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2010 zobacz tutaj
  3. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki  w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 czerwca 2020 r. zobacz tutaj

Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że prawidłowe sporządzenie recenzji w postępowaniu o awans naukowy przez osobę, która posiada legitymację do pełnienia funkcji Recenzenta w danym postępowaniu, jest jednym z podstawowych warunków zachowania i przestrzegania norm proceduralnych, pozwalających uznać dane postępowanie za przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartą umową i obyczajami akademickimi. Ponadto autor recenzji zawsze powinien kierować się zasadami etyki pracownika naukowego, mając przede wszystkim na względzie rzetelność i uczciwość naukową.

Przetwarzanie danych osobowych recenzentów

1. Cel przetwarzania danych:

a) prowadzenie bazy kandydatów na recenzentów, dla potrzeb postępowań awansowych,

b) wskazanie kandydata na recenzenta, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla aktualnie prowadzonego danego rodzaju postępowania awansowego,

c) zawarcie umowy z recenzentem, na wykonanie oceny lub opinii w zakresie spełnienia przez osoby ubiegające się o stopień naukowy wymagań i kryteriów ustalonych dla nich w ramach postępowań awansowych;

2. Jakie dane przetwarzamy:

a) na potrzeby procesu wskazania recenzenta Uniwersytet Opolski przetwarza następujące informacje: imię, imiona, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres do korespondencji, dziedzina, dyscyplina, stopień lub tytuł naukowy, informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, informacje o dorobku recenzenckim, informacja o zachowaniu terminu na wykonanie recenzji.

b) na potrzeby wykonania umowy z recenzentem Uniwersytet Opolski przetwarza: imię, imiona i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres zamieszkania), miejsce zatrudnienia, dane finansowe (wysokość wynagrodzenia, podleganie obowiązkowi ubezpieczenia, numer osobistego rachunku bankowego).

3. Źródło pozyskania danych:

a) dane pozyskujemy bezpośrednio od kandydata na recenzenta oraz w zakresie jego dorobku naukowego z powszechnie dostępnych baz oraz Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) w celu prowadzenia bazy kandydatów na recenzentów, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. realizacja zadania w interesie publicznym, przejawiająca się potrzebą wyznaczania recenzentów w postępowaniach awansowych,

b) w celu uczestnictwa kandydata na recenzenta oraz recenzenta w procesie postępowania awansowego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek udziału kandydata na recenzenta i recenzenta w postępowaniu awansowym określony przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

c) w celu zawarcia umowy z recenzentem podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO tj. zawarcie i wykonanie umowy.

5. Okres przetwarzania danych osobowych:

a) dane w bazie kandydatów będą przetwarzane do ustania celu przetwarzania danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

b) dane w postępowaniu awansowym przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania awansowego,

c) po okresie wskazanym w pkt b) dane przechowywane są zgodnie z obowiązkami ciążącymi na administratorze wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

d) dane w związku z zawartą umową na wykonanie recenzji przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych oraz niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, po tym okresie dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Obowiązek podania danych:

a) podanie danych dla celów utrzymania bazy recenzentów jest dobrowolne,

b) podanie danych kandydata na recenzenta lub recenzenta w postępowaniu awansowym jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. art. 183. Niepodanie danych skutkuje niemożnością udziału w postępowaniu awansowym,

c) podanie danych dla zawarcia umowy z recenzentem jest dobrowolne jednak niezbędne w celu jej zawarcia oraz rozliczenia należności przysługującej recenzentowi z tytułu wykonania recenzji.