tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Komunikat w sprawie odpłatność za przewody doktorskie / postępowania w sprawie nadania stopnia doktora uczestników wygaszanych studiów doktoranckich po 1 października 2023 r.

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) w art. 2 ust. 1 pkt 10 zawarto definicję studiów doktoranckich: „studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia”. Z kolei kwalifikacje trzeciego stopnia zdefiniowano jako uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem” (art. 2 ust. 1 pkt 18h). Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. W wyjątkowych sytuacjach mogą być przedłużone maksymalnie o 2 lata. Tym samym mogą trwać maksymalnie 12 semestrów (6 lat). Ponadto należy mieć na względzie, że w obecnym stanie prawnym zakończenie studiów doktoranckich powiązane jest z uzyskaniem stopnia doktora w czasie ich trwania. Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

W wyniku reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki doktoranci studiów doktoranckich:

 1. do dnia 30 kwietnia 2019 r. mogli wszcząć przewód doktorski na podstawie poprzedniej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), czyli w tzw. starym trybie;
 2. od dnia 1 października 2019 r. mogą wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), czyli w tzw. nowym trybie.

Zgodnie z przepisem art. 179 ust. 7 przepisów wprowadzających w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 179 ust. 9 przepisów wprowadzających).

Przepis art. 182 ust. 4 PSWiN w brzmieniu po nowelizacji wskazuje, iż możliwość bezpłatnego przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dotyczy wyłącznie rozprawy doktorskiej przygotowanej i złożonej w ramach kształcenia w szkole doktorskiej. Doprecyzowanie regulacji pozwoli uniknąć sytuacji, w której osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej i uzyskała stopień doktora w tym podmiocie, będzie ubiegała się w nim (w trybie eksternistycznym) ponownie o nadanie tego stopnia (np. w innej dyscyplinie naukowej albo artystycznej), wnioskując o zwolnienie z kosztów postępowania awansowego w związku z zakończeniem w przeszłości kształcenia w szkole doktorskiej. Ponadto mogą zaistnieć sytuacje, gdy uczestnik szkoły doktorskiej, który zakończył kształcenie w szkole prowadzonej przez podmiot X, złożył wniosek o przeprowadzenie tego postępowania w podmiocie Y. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie awansowe doktoranta powinno być immanentnie związane z procesem kształcenia w danej szkole doktorskiej. W ramach tego kształcenia jest bowiem przygotowywana rozprawa doktorska, której przedłożenie – wraz z pozytywną opinią promotora (albo promotorów) wyznaczonego w ramach szkoły doktorskiej – stanowi warunek sine qua non wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Racjonalne i naturalne jest zatem przyjęcie, że to właśnie podmiot doktoryzujący prowadzący szkołę doktorską powinien – co do zasady – przeprowadzić postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora osoby, która ukończyła w tym podmiocie proces kształcenia. W konsekwencji podmiot ten powinien również ponieść koszt tego postępowania. Powyższe stanowisko wzmacnia dodatkowo fakt, że podmioty prowadzące szkoły doktorskie otrzymują odrębne środki finansowe na kształcenie doktorantów z budżetu państwa. Oczywiście nie zamyka to możliwości przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w innym podmiocie, ale wtedy już w trybie eksternistycznym.

Po nowelizacji przepisów zarówno rozprawa doktorska, jak i opinia promotora (promotorów) składane wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora powinny być tożsame z tymi złożonymi w ramach ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej. Możliwe będą natomiast sytuacje odmienne, polegające na tym, że osoba po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej nie zdecyduje się wszcząć postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej. Zdecyduje się natomiast rozbudować lub zmodyfikować rozprawę albo podjąć inny temat badawczy, który będzie rozwijała w ramach nowej rozprawy doktorskiej przygotowywanej w trybie eksternistycznym. Osoba ta będzie osobą, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, jednakże ta rozprawa doktorska nie będzie już tożsama z rozprawą, którą przygotowała wcześniej w ramach kształcenia w szkole doktorskiej i do której otrzymała opinię promotora, i będzie wobec tego uznana za przygotowaną w trybie eksternistycznym. I w związku z tym opinia promotora (promotorów) także nie będzie tożsama z tą, która dołączona została do wcześniejszej rozprawy doktorskiej, przygotowanej w ramach kształcenia w szkole doktorskiej. Możliwa będzie również sytuacja taka, że osoba – po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej – nie zdecyduje się wszcząć postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej. Zdecyduje się natomiast podjąć kolejne kształcenie w szkole doktorskiej, w ramach którego podejmie inny temat badawczy, który będzie rozwijała w ramach innej rozprawy doktorskiej. Także w tym przypadku rozprawa doktorska i opinia promotora (promotorów) nie będą tożsame z tymi, które powstały w ramach wcześniejszego procesu kształcenia.

Biorąc pod uwagę zmiany stanu prawnego należy przyjąć, że zwolnieni z ponoszenia opłat będą doktoranci studiów doktoranckich, którzy:

1) zrealizowali pełen cykl kształcenia (uzyskali wszystkie wymagane zaliczenia) w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez UO;

2) rozprawę doktorską przygotowali w ramach tego kształcenia (tożsamość dyscypliny naukowej i tematu badawczego);

3) w ramach studiów doktoranckich złożyli wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów;

4) przed wygaszeniem studiów doktoranckich (czyli przed 31 grudnia 2024 r.) ich przewód doktorski/postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nie podlegało opłacie (zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami);

5) obrona pracy doktorskiej nastąpi w czasie trwania studiów doktoranckich.

Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Komunikat w związku z opublikowaniem w „Dzienniku Ustaw” ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

W dniu 22 sierpnia 2023 r. w „Dzienniku Ustaw” została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1872). Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian:

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 179 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.”;

2) w art. 279:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.”

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 182 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która złożyła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej:

1) przez ten podmiot albo

2) przez ten podmiot wspólnie z innym podmiotem albo z innymi podmiotami, na podstawie art. 198 ust. 5.”;

2) w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.”;

3)  w art. 209:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

1) na podstawie umowy o pracę;

2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.”,

b) uchyla się ust. 10;

Innymi słowy zmiany dotyczą:

1) przedłużenia (o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu na zakończenie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewodów doktorskich na tzw. starych zasadach;

2) przedłużenia (do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu końcowego prowadzenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;

3) doprecyzowania zasad pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz zasady składania pozytywnej opinii promotora na zakończenie kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej;

4) usunięcia zakazu zatrudniania doktorantów szkoły doktorskiej jako nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów doprecyzowujących zasady pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz składania pozytywnej opinii promotora na zakończenie kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej, a także usuwających zakaz zatrudniania doktorantów szkoły doktorskiej jako nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych, które wejdą w życie z dniem 1 października 2023 r.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 322 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, stała się ostateczna w dniu 20 marca 2023 r.

 

Komunikat w sprawie podjęcia przez Radę Doskonałości Naukowej uchwały dotyczącej zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Doskonałości Naukowej podjęła – na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) – uchwałę określającą:

 • nowe dyscypliny wraz ze wskazaniem dyscyplin, z których zostały wyodrębnione;
 • dyscypliny, których nazwa uległa zmianie wraz z przyporządkowaniem dotychczasowej nazwy dyscypliny do nowej nazwy;
 • dyscyplinę, która została włączona do innej dyscypliny.

Uchwałę Rady Doskonałości Naukowej można pobrać tutaj.

Od dnia 13 lutego 2023 r. istnieje możliwość składania do Rady Doskonałości Naukowej wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w nowo wyodrębnionych dyscyplinach – na zasadach określonych w art. 226a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosków znajdują na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej.

 

Komunikat w związku z opublikowaniem w „Dzienniku Ustaw” ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212)

Rada Doskonałości Naukowej przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian, jakie nowelizacja ta wprowadza w sferze postępowań o awans naukowy.

Na jakich zasadach będą przyznawane uprawnienia do nadawania stopni naukowych w nowych dyscyplinach?

W przypadku wyodrębnienia nowej dyscypliny w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin RDN może, na wniosek uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, w drodze decyzji administracyjnej, nadać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej nowej dyscyplinie. Uprawnienie może być obecnie nadane w jednej z następujących dyscyplin:

 1. biologia medyczna
 2. biotechnologia
 3. etnologia i antropologia kulturowa
 4. inżynieria bezpieczeństwa
 5. nauki biblijne
 6. nauki o rodzinie
 7. ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
 8. polonistyka
 9. stosunki międzynarodowe

Wniosek może złożyć uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) zatrudniają co najmniej 12 pracowników:

a) prowadzących działalność naukową w dyscyplinie, której dotyczy wniosek,
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie,

b) posiadających osiągnięcia naukowe albo artystyczne w dyscyplinie albo
w dyscyplinach, z których została wyodrębniona dyscyplina, której dotyczy wniosek;

2) posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach lub dyscyplinie, z których została wyodrębniona dyscyplina, której dotyczy wniosek.

Wnioski w przedmiotowym zakresie będzie można składać niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały RDN wskazującej dotychczasowe dyscypliny, z których wyodrębnione zostały nowe dyscypliny. Przewidywanym terminem podjęcia przedmiotowej uchwały jest dzień 13 lutego 2023 r. Wzór wniosku oraz dokumenty, które wraz z nim będzie należało złożyć zostaną opublikowane na stronie internetowej organu. Wnioski te będą mogły być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą RDN ePUAP.

Uprawnienie przyznane w tym trybie będzie przysługiwało do czasu uzyskania odpowiedniej kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej. W przypadku gdy dany podmiot nie będzie objęty kolejną ewaluacją jakości działalności naukowej w dyscyplinie, w której zostało mu nadane uprawnienie, utraci je z końcem roku, w którym rozpocznie się ta ewaluacja.

W związku z tym w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

– nazwy dyscypliny,

– przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji, czyli do 3 marca 2023 r. włącznie.

W przypadku zaś wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, bez zachowania 2-letniego okresu od poprzedniego oświadczenia.

Co oznacza, że Rada Doskonałości Naukowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do podmiotów doktoryzujących i podmiotów habilitujących w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki?

Z dniem 15 lutego 2023 r. RDN formalnie uzyskuje status organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kpa. Oznacza to, że usankcjonowane zostaną kompetencje tego organu, które dotychczas wywodzono na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych. RDN w sprawach postępowań o awans naukowy będzie mogła m. in.:

1) rozstrzygać spory kompetencyjne między poszczególnymi podmiotami doktoryzującymi lub podmiotami habilitującymi;

2) wyłączyć członka właściwego organu podmiotu doktoryzującego albo podmiotu habilitującego od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności danej osoby;

3) rozpatrywać ponaglenia na przewlekłe prowadzenie postępowania przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący lub na bezczynność tych podmiotów;

4) rozpatrywać odwołania od wszystkich innych decyzji podejmowanych przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący niż decyzje wprost określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) rozpatrywać zażalenia na wszystkie inne postanowienia podejmowane przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący – jeżeli przepisy przewidują prawo wniesienia zażalenia na dane postanowienie – niż postanowienia wprost określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) stwierdzać nieważności decyzji podmiotu doktoryzującego albo podmiotu habilitującego w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Co zmienia się w zakresie przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego?

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023 r. przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego, tak jak dotychczas, zależne będzie od komisji habilitacyjnej, z tym zastrzeżeniem, że obowiązkowo będzie ono przeprowadzane w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk teologicznych. W ramach postępowań wszczynanych od dnia 1 października 2023 r. kolokwium habilitacyjne będzie przeprowadzane obligatoryjnie, niezależnie od dziedziny, w której prowadzone będzie postępowanie. Jednocześnie od dnia 15 lutego 2023 r., także w odniesieniu do postępowań wszczętych przed tą datą, kolokwium habilitacyjne nie będzie przeprowadzane, jeżeli co najmniej dwie recenzje będą negatywne.

Jakie inne ważne zmiany zachodzą w procedowaniu postępowań o awans naukowy?

1) Uprawnionymi do podejmowania określonych uchwał w postępowaniach o awans naukowy w uczelni – w przypadku, gdy organem uprawnionym do nadania stopnia jest tzw. statutowy organ uczelni (art. 17 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), np. rada naukowa dyscypliny – od dnia 1 października 2023 r. są profesorowie i profesorowie uczelni. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopni na niektórych uczelniach w zakresie, w jakim przewidują one odmienne uprawnienia członków tzw. rad naukowych dyscyplin do podejmowania przedmiotowych uchwał.

2) Od dnia 15 lutego 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego zatrudnionego w więcej niż jednym podmiocie koszty postępowania ponosi podmiot będący podstawowym miejscem pracy tego nauczyciela albo pracownika, chyba że podmioty umówią się inaczej. Koszty te są ponoszone na podstawie umowy między podmiotami, jeżeli żaden z nich nie został wskazany jako podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela albo pracownika.

3) Od dnia 15 lutego 2023 r. w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym będzie istniała możliwość powołania promotora pomocniczego.

4) Od dnia 15 lutego 2023 r. promotor będzie zobowiązany sporządzić opinię odnośnie do rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania do zaopiniowania. W przypadku rozprawy doktorskiej przekazanej do zaopiniowania przed dniem wejścia w życie ustawy termin na sporządzenie opinii o rozprawie przez promotora liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5) Od dnia 15 lutego 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, jeżeli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest prowadzone z udziałem podmiotu zagranicznego, umowa zawarta między podmiotami może określać, że osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski wydany przez ten podmiot zagraniczny oraz dyplom doktorski wydany przez podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadający stopień doktora albo wspólny dyplom doktorski wydany przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadające stopień doktora albo dyplom doktorski wydany przez jeden z tych podmiotów, wskazany w umowie.

6) Od dnia 15 lutego 2023 r. weryfikacja znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 – w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów – może polegać na przeprowadzeniu odpowiedniego egzaminu.

7) Od dnia 15 lutego 2023 r. podmiot doktoryzujący jest zobowiązany wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nie spełnia wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora na niektórych uczelniach i instytutach, jeżeli przepisy wewnętrzne tych podmiotów przewidują inaczej.

8) Od dnia 1 października 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora na niektórych uczelniach
i instytutach, jeżeli przepisy wewnętrzne tych podmiotów przewidują inaczej.

9) Od dnia 1 października 2023 r. osoby, które są związane okresem karencji odnośnie do możliwości ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, mogą złożyć do RDN wniosek o wyrażenie zgody na jego skrócenie wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczne zwiększenie dorobku naukowego lub artystycznego. Wniosek ten będzie podlegał rozpatrzeniu w terminie 8 tygodni od dnia jego otrzymania.

10) W terminie 3 miesięcy do dnia 1 lutego 2023 r. RDN określi wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora oraz dokumenty składane wraz z tym wnioskiem.

11) Od dnia 1 października 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, w przypadku podjęcia przez RDN decyzji o odmowie wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, jeżeli osoba ubiegająca się o jego nadanie zwróci się do organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, podjęcie nowej decyzji zostanie poprzedzone obligatoryjną koniecznością zasięgnięcia opinii dwóch nowych recenzentów.

12) Od dnia 15 lutego 2023 r. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt naruszenia praw autorskich przez osobę, której nadano tytuł profesora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauce skutkuje utratą tego tytułu.

 

Komunikat dotyczący umorzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rada Doskonałości Naukowej informują:

Brzmienie tej regulacji zostało zmienione na mocy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010). Zmiana brzmienia regulacji miała na celu zapobieżenie ewentualnej negatywnej konsekwencji zakończenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w postaci pozbawienia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia albo tytułu prawa do kontroli decyzji odmawiającej nadania tego stopnia albo tytułu, w tym także przez sąd administracyjny.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone w pierwszej instancji:

 1. postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

– odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa i RDN, przedmiotowa regulacja nie dotyczy postępowań, w przypadku których:

 1. RDN – w ramach postępowania odwoławczego – przekazała albo przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;
 2. kandydat do awansu naukowego złożył albo – na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)* – złoży odwołanie do RDN, a organ ten rozpatrzy odwołanie i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;
 3. w następstwie orzeczenia sądu administracyjnego sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszoinstancyjny.

* Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do RDN za pośrednictwem właściwego organu odpowiednio podmiotu doktoryzującego lub podmiotu habilitującego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Organ przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Przedmiotowy przepis stosuje się odpowiednio w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego, czyli przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, o których mowa w § 5-10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261). W związku z tym osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. powinny złożyć rozprawy doktorskie wraz z pisemną opinią promotora, streszczeniami w języku polskim i języku angielskim oraz wynikiem badania antyplagiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w sekretariacie Rady Naukowej UO. Złożenie pracy po rekomendowanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony nadaniem stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2023 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania).

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Tym samym ewentualne przedłużenie kształcenia na studiach doktoranckich przez kierowników tychże studiów po zakończeniu roku akademickiego 2022/2023 (po 30 września 2023 r.) jest możliwe tylko o dodatkowe 3 miesiące (do 31 grudnia 2023 r.).

 

Komunikat w sprawie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

W dniu 27 października 2022 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202). Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zacznie obowiązywać od dnia 11 listopada 2022 r. Jednocześnie z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej w sprawie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w związku z przeprowadzeniem pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

Stosownie do art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nadają stopnie doktora i doktora habilitowanego na podstawie uprawnień uzyskanych na zasadach dotychczasowych, do czasu upłynięcia 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna. Z powyższego wynikają dwie następujące kwestie:

 1. wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 ogłoszone komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-zalata-2017-2021) przełożą się na uprawnienia odpowiednio do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, tj. gdy od żadnej z tych decyzji nie będzie przysługiwało prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 2. wraz z upływem terminu 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, przestaną obowiązywać uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przyznane na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi w art. 185 ust. 1 oraz art. 218 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnienie do nadawania odpowiednio:

 1. stopnia doktora w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+;
 2. stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+.

Zasady te, zgodnie z którymi uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nabędą nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a przestaną obowiązywać uprzednio uzyskane uprawnienia, jak już wspomniano, zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna.

Podkreślenia wymaga, że uzyskane uprawnienia w wyniku przyznanych kategorii naukowych nie wymagają zatwierdzenia lub innej formy zaświadczenia o ich posiadaniu przez Radę Doskonałości Naukowej albo inną instytucję.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU KATEGORII NAUKOWYCH NA POSTĘPOPWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (tzw. nowy tryb):

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wygaśnięcia uprawnień danego podmiotu do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie w momencie, gdy upłynęło 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna:

1) podmiot habilitujący prowadzący w tej dyscyplinie postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego– jest zobowiązany niezwłocznie przekazać sprawę do Rady Doskonałości Naukowej celem wyznaczenia przez ten organ innego uprawnionego podmiotu, który będzie kontynuował to postępowanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli komisja habilitacyjna została powołana przed dniem utraty uprawnienia, gremium to może kontynuować powierzone mu czynności. W takim przypadku pełne akta sprawy przekazywane są przez podmiot, który utracił prawo do prowadzenia danego postępowania, do podmiotu habilitującego wyznaczonego przez Radę Doskonałości Naukowej;

2) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii B, wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii, może je kontynuować, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;

3) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii C, traci prawo do ich kontynuowania i zapewnia możliwość ich kontynuowania w innym podmiocie posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuowania postępowań w innym podmiocie, Rada Doskonałości Naukowej wyznacza ten podmiot.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU KATEGORII NAUKOWYCH NA POSTĘPOPWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZKARESIE SZTUKI (tzw. stary tryb):

W przypadku wygaśnięcia uprawnień danego podmiotu do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie w momencie, gdy upłynęło 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna:

1) podmiot habilitujący prowadzący w tej dyscyplinie postępowanie habilitacyjne jest zobowiązany niezwłocznie przekazać sprawę do Rady Doskonałości Naukowej celem wyznaczenia przez ten organ innego uprawnionego podmiotu, który będzie kontynuował to postępowanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli komisja habilitacyjna została powołana przed dniem utraty uprawnienia, gremium to może kontynuować powierzone mu czynności. W takim przypadku pełne akta sprawy przekazywane są przez podmiot, który utracił prawo do prowadzenia danego postępowania, do podmiotu habilitującego wyznaczonego przez Radę Doskonałości Naukowej;

2) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie przewody doktorskie, w wyniku uzyskania w niej kategorii B, może je kontynuować, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

3) w przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Komunikaty dotyczące nowelizacji przepisów:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 1010) w zakresie postępowań awansowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. W przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie:
1) przed powołaniem komisji habilitacyjnej – postępowanie w sprawie nadania tego stopnia jest prowadzone przez podmiot wyznaczony przez RDN;
2) po powołaniu komisji habilitacyjnej – komisja ta kontynuuje czynności, do których przeprowadzenia została powołana. W sytuacji tej podmiot habilitujący, który utracił uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, przekazuje podmiotowi habilitującemu wyznaczonemu przez RDN dokumentację postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym uchwałę komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem. Do podmiotu wyznaczonego przez RDN stosuje się przepis, zgodnie z którym na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej podmiot habilitujący, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy uchwała komisji habilitacyjnej jest negatywna.

II. Postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., umarza się. Nowością jest, iż umorzeniu podlegają wyłącznie postępowania prowadzone w I instancji.

III. Przewody doktorskie, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka. Przepis ten dotyczy także wyłącznie przewodów doktorskich prowadzonych w I instancji. Oznacza to, że ustawodawca postanowił przedłużyć możliwość procedowania tych przewodów o kolejny rok.

IV. W przypadku, jeżeli w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie uzyskał w tej dyscyplinie kategorię naukową B:
1) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;
2) przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

V. W przypadku, jeżeli w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie uzyskał w tej dyscyplinie kategorię naukową C:
1) podmiot doktoryzujący w odniesieniu do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w tej dyscyplinie, zgodnie z przepisem art. 185 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z póżn. zm.), jest zobowiązany zapewnić możliwość kontynuowania postępowań w innym podmiocie posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuowania postępowań w innym podmiocie, Rada Doskonałości Naukowej wyznaczy ten podmiot;
2) przewody doktorskie, które były wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. w tym podmiocie są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na mocy art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), uprawnienia do nadawania stopnia doktora przyznane na zasadach dotychczasowych obowiązują do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, stała się ostateczna. W myśl art. 322 ust. 7 zdanie drugie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.
W związku z powyższym – z uwagi na bezpośrednią korelację w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce między kategorią naukową a uprawnieniem do nadawania stopnia doktora – utrata posiadanych dotychczas uprawnień do doktoryzowania (tj. otrzymanie kategorii naukowej C albo nieuzyskanie kategorii naukowej wskutek nieobjęcia dyscypliny ewaluacją), nastąpi z dniem, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej stała się ostateczna.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), przedstawiamy najistotniejsze zmiany wprowadzone przez tę ustawę dla organów, komisji oraz zespołów uczestniczących w procedowaniu postępowań o awans naukowy:

Zgodnie z art. 67 tej ustawy:

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.”;

2) w art. 189:

 1.   a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”,

 1.   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów”;

Zgodnie z art. 68 tej ustawy:

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

2) w art. 31 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

3) w art. 178 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

4) w art. 191 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

5) w art. 221 ust. 9a otrzymuje brzmienie: „9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

6) w art. 235 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa”.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875):

– zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji.

– zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b (cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

 1. a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.

Tym samym, zniesiony został cenzus czasowy – 31 grudnia 2020 r. – do którego do tej pory możliwe było wskazywanie w ramach osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b przytoczonej ustawy, artykułów naukowych opublikowanych w odpowiednich czasopismach przed rokiem 2019.

 

Komunikat w sprawie przejęcia zadań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez Radę Doskonałości Naukowej:

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 179 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstąpiła w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Oznacza to, że od wskazanej daty wszystkie sprawy, których organem właściwym do rozpatrzenia była Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z zakończeniem działalności tego organu, są i będą prowadzone przez Radę Doskonałości Naukowej.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie pisma, zapytania lub prośby o informacje we wskazanych sprawach należy kierować do Rady Doskonałości Naukowej drogą pocztową pod następujący adres:

Rada Doskonałości Naukowej
00 – 901 Warszawa
Pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)

– kontaktować się telefonicznie:

tel. (022) 656 60 98
fax (022) 656 63 28

– lub drogą elektroniczną:

email: kancelaria@rdn.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP):
/RDN/SkrytkaESP