tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Ustawy:

Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2028 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)

Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 16)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2202)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r., poz. 1877)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1937 z póżn. zm.)

Uchwały Senatu UO:

Uchwała nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. (t.j. z dnia 9 listopada 2023 r.) w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 226/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. (t.j. z dnia 16 lutego 2023 r.) w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 174/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. (t.j. z dnia 16 lutego 2023 r.) w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 198/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania nostryfikacyjnego

Dokumenty Rady Doskonałości Naukowej:

Poradnik habilitacyjny