tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych w uczelni od 1 października 2019 r. należą do senatu uczelni, a w instytutach PAN, instytutach badawczych i instytutach międzynarodowych do rady naukowej (art. 178 ust. 1 UPSWiN). Statut uczeni może jednak wskazywać inny organ, któremu powierzone zostanie podejmowanie decyzji w tym przedmiocie (art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 4 UPSWiN). Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r. wskazał, iż w Uniwersytecie Opolskim takim organem jest Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego (§ 29 ust. 1).

W skład Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego wchodzą:

1) przewodniczący;

2) po dwóch przedstawicieli dyscyplin, w których Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Przedstawicielem dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni, zatrudniony w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy i prowadzący działalność naukową, który złożył oświadczenie upoważniające do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny.

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez nauczycieli akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora. Aktualny skład Rady Naukowej można sprawdzić tutaj.

Do zadań Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego należy zgodnie § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego:

1) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:

 1. a) powoływanie komisji doktorskich,
 2. b) wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,
 3. c) przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora,
 4. d) wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą Senatu UO;

2) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

 1. a) powoływanie komisji habilitacyjnych,
 2. b) wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 3. c) formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 4. d) wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą Senatu UO;

3) w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą:

 1. a) powoływanie komisji, których zadaniem jest ocena formalna wniosku,
 2. b) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami dotyczącymi osiągnięć stanowiących podstawę nadania wnioskodawcy stopnia naukowego, kierowanie do recenzji dokumentów stanowiących podstawę nadania tego stopnia albo dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 3. c) wydawanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym,
 4. d) formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;

4) wydawanie opinii w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Wszelkie wnioski i pisma dotyczące postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim należy kierować do Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego na ręce jej przewodniczącego.